Generalforsamling

København, den 6. marts 2017

Referat af Generalforsamlingen i Foreningen SMYK2000

Fredag den 3. marts 2017kl. 18.10-19.10

Værkstedet, Prags Boulevard 63 C, 1, 2300 København S 

Følgende stemmeberettigede medlemmer var mødt:
Birthe Kjær, Charlotte Horster, Charlotte Stub, Gitte Bjørn - Lis Funck -Tavs Ritzau, Birthe Bøg Madsen – Linda Wasa Simonsen. (8 medlemmer ud af 70 mulige)Samt skoleleder Jens Thomsen (referent etc.)

Jf. vedtægternes § 4.2. skal ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af marts måned. Indkaldelse sker med mindst tre ugers varsel med angivelse af dagsorden ved brev eller mail til medlemmerne eller ved opslag/annoncering.

Dagsorden: 

 1. Valg af dirigent
  Tavs Ritzau blev valgt uden modkandidat og med applaus. 

 2. Dirigentens konstatering af generalforsamlingens lovlige indkaldelse.
  Indkaldelse med dagsorden og årsregnskab for 2016 samt nyt budget for 2017 og vedtægter fremsendt ved mail/brev, tirsdag den 7. februar 2017 til de 70 medlemmer af foreningen. Dirigenten kunne derfor konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

 3. Valg af referent og stemmetællere.
  Skoleleder Jens Thomsen blev valgt som referent og kun hvis der senere måtte blive behov for skriftlig afstemning, ville der blive valgt stemmetællere.

 4. Formanden forelægger bestyrelsens beretning.
  Charlotte Horster forelagde bestyrelsens årsberetning, som vedlægges dette referat til de fremmødte. 

  Årsberetningen blev enstemmigt godkendt med applaus.

 5. Skolelederen forelægger det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse.
  Forsamlingen godkendte, at skolelederen gennemgik pkt. 5 og 6 samlet jf. udsendt oversigt over revideret årsregnskab for 2016 samt budget for 2017. 

  Årsregnskab 2016 blev godkendt og budget 2017 taget til efterretning.

 6. Skolelederen fremlægger det af bestyrelsen godkendte budget til orientering.

 7. Indkomne forslag fra bestyrelsen og medlemmerne.
  Der var ikke modtaget forslag.

 8. Valg af medlemmer til bestyrelsen (jf. § 6 stk. 1) Valg af formand for bestyrelsen: Charlotte Horster er på valg og er villig til genvalg: Charlotte H. blev enstemmig valgt med applaus

  Valg af bestyrelsesmedlem: Birthe Kjær (næstformand) er på valg og er villig til genvalg. Birthe Kjær blev enstemmig valgt med applaus 

  Valg af bestyrelsesmedlem: Birthe Bøg Madsen er på valg, men er ikke villig til genvalg. Birthe Bøg Madsen valgte på generalforsamlingen alligevel at stille op til valg og blev genvalgt med stor applaus.

 9. Fastlæggelse af kontingent.
  Bestyrelsen foreslog uændret kontingent på kr. 25,- som blev vedtaget.

 10. Valg af revisor.
  Statsautoriseret revisor Michael R.Rugaard, Kobbelvænget 74, 2, 2700 Brønshøj blev genvalgt.

  Gitte Bjørn: foreslog rundvisning på Georg Jensens værksted – som alle syntes var en rigtig god ide.

  Bustur til smykkesamlingen i de gamles by i Aarhus – 10% debatarrangement (i lighed med turen til Koldingshus) også her stor opbakning og godkendelse af et sådant arrangement (Sabina Winther eller Michael von Essen)

  Gitte vender tilbage til Jens for udførelse.

  Tavs Ritzau: orienterede om tiltag ”Informationsteknologi” haft møde med Pia på Kildebakken 20 – hvor Birthe Kjær også deltog. Teknisk baggrund for at købe ting – som platform – strategi – udbud af kurser – introduktionsbrev udkast laves af Charlotte S. og Tavs.

  Efter fastlæggelse af kontingentet er der allerede nu mulighed for at tilmelde sig og betale for medlemskab (1/12-2018-30/11-2019).

   

  Med venlig hilsen
   

  Tavs Ritzau
  Dirigent

  Charlotte Horster                                             Jens Thomsen
  Formand                                                           Skoleleder og referent