Generalforsamling

København, den 5. marts 2018

 

Referat af Generalforsamlingen i foreningen SMYK2000  

Fredag den 2. marts 2018kl. 18.00- 18.45 samt evt.

Værkstedet, Prags Boulevard 63 C, 1, 2300 København S 

Følgende stemmeberettigede medlemmer var mødt:  

Gitte Bjørn - Lis Funck -Tavs Ritzau, Birthe Bøg Madsen, Vita Bruun og Poul Erik Hansen. (6 medlemmer ud af 73 mulige)
Samt skoleleder Jens Thomsen (referent etc.)

Jf. vedtægternes § 4.2. skal ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af marts måned. Indkaldelse sker med mindst tre ugers varsel med angivelse af dagsorden ved brev eller mail til medlemmerne eller ved opslag/annoncering.

dagsorden mailet den 5. februar 2018. 

Dagsorden

 1. Valg af dirigent

  Tavs Ritzau blev valgt uden modkandidat og med applaus. 

 2. Dirigentens konstatering af generalforsamlingens lovlige indkaldelse.

  Indkaldelse med dagsorden og årsregnskab for 2017 samt nyt budget for 2018 og vedtægter fremsendt ved mail/brev, mandag den 5. februar 2018 til medlemmer af foreningen.

  Dirigenten kunne derfor konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 

 3. Valg af referent og stemmetællere.

  Skoleleder Jens Thomsen blev valgt som referent, og kun hvis der senere måtte blive behov for skriftlig afstemning, ville der blive valgt stemmetællere.  

 4. Formanden forelægger bestyrelsens beretning.

  Skoleleder Jens Thomsen forelagde på formand Charlotte Horster´s vegne bestyrelsens årsberetning, som vedlægges dette referat til de fremmødte. Årsberetningen blev enstemmigt godkendt med applaus.

 5. Skolelederen forelægger det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse.

  Forsamlingen godkendte, at skolelederen gennemgik pkt 5 og 6 samlet jf. udsendt oversigt over revideret årsregnskab for 2017 samt budget for 2018. Årsregnskab 2017 blev godkendt og budget 2018 taget til efterretning. 

 6. Skolelederen fremlægger det af bestyrelsen godkendte budget til orientering.

 7. Indkomne forslag fra bestyrelsen og medlemmerne.

  Der var ikke modtaget forslag.

 8. Valg af medlemmer til bestyrelsen (jf. § 6 stk. 1) 

  Valg af bestyrelsesmedlem: Kristin Urup er på valg og er villig til genvalg.

  Valg af bestyrelsesmedlem: Lis Funck er på valg og er villig til genvalg.

  Begge blev genvalgt med applaus.

  Birthe Bøg Madsen blev sidste år genvalgt men alene for 1 år.

  Bestyrelsen foreslår valg af Vita Bruun for 1 år - Vita Bruun blev valgt med applaus.

 9. Fastlæggelse af kontingent.

  Bestyrelsen foreslog uændret kontingent på kr. 25,- som blev vedtaget.

 10. Valg af revisor.

  Statsautoriseret revisor Michael R.Rugaard, Kobbelvænget 74, 2, 2700 Brønshøj blev genvalgt.

 11. Evt.
  Kl. 18.45 forlods skoleleder Jens Thomsen generalforsamlingen på opfordring og accept af de fremmødte, og Poul Erik hansen tilbød at udarbejde referat af pkt. 11 evt. 

  På SMYK2000´s hjemmeside vil der herefter fastlæggelse af kontingentet allerede nu være mulighed for at tilmelde sig og betale for medlemskab (1/12-2018-30/11-2019).

  Med venlig hilsen 

  Tavs Ritzau
  Dirigent

  Charlotte Horster                                        Jens Thomsen
  Formand                                                      Skoleleder og referent